Informa-te'n a
900 877 018

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ONLINE – ENERKIA ENERGIA, S.L.

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.enerkia.com propietat de ENERKIA ENERGIA, SLU, d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

– Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
– És una persona amb capacitat suficient per contractar.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació .

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és ENERKIA ENERGIA, SLU., Amb domicili social Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÈS 08174 (BARCELONA), SANT CUGAT DEL VALLÈS NIF B66589904 i amb telèfon d’atenció al client / usuari 937.070.781 i correu electrònic: info@enerkia.com

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’usuari, per poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

1.- Objecte del contracte

1.1.- L’objecte del present Contracte és el subministrament de gas natural per ENERKIA ENERGIA, SLU, (en endavant, PRESTADOR), al Punt de Subministrament (CUPS) corresponent a la direcció del Client indicada en les condicions particulars, així com la prestació dels serveis addicionals indicats, si escau, en les condicions particulars i les condicions dels quals, si escau, en les corresponents condicions Específiques.

1.2.- Aquest Contracte de subministrament té caràcter personalíssim, per la qual cosa el Client titular del Contracte haurà de ser, en tot moment, l’usuari efectiu amb just títol del gas natural subministrat en les instal·lacions identificades en el Contracte, i no podrà utilitzar-lo per a ús o lloc diferent per al qual va ser contractat, ni cedir-lo, ni vendre-ho a tercers.

1.3.- Aquest Contracte es regirà per les estipulacions contingudes en el mateix i per la normativa vigent en cada moment, indicada en el mateix i que està disponible en www.energia.enerkia.com/client.

2.- DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE

2.1.- El Contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura o quan s’hagi realitzat la gravació correctament i es validi el contracte per part del PRESTADOR. Tindrà la durada d’un any. Si té contractada una oferta amb compromís de permanència, el client accepta ampliar el seu contracte com a mínim un any.

2.2.- El Contracte es prorrogarà de forma automàtica per períodes de la mateixa durada, si cap de les parts manifestés la seva voluntat de resoldre-ho, com a mínim, amb quinze (15) dies naturals d’antelació a la data del seu venciment o la de qualsevol de les pròrrogues.

2.3.- No obstant l’anterior, la vigència del present Contracte quedarà condicionada a la verificació de la solvència del Client. Com a conseqüència d’aquesta verificació de solvència, o en cas de produir-se una situació d’impagament, el PRESTADOR podrà condicionar la prestació del subministrament a la presentació pel Client d’una garantia de pagament suficient en forma de dipòsit o aval bancari segons el model que proporcioni el PRESTADOR, si escau. El PRESTADOR restituirà al Client la garantia rebuda amb posterioritat a la terminació del Contracte, reservant-se la

facultat de retenir la mateixa per l’import de tots aquells càrrecs no satisfets, així com els càrrecs resultants de qualsevol altre incompliment per part del Client. En el cas que la garantia no sigui constituïda en el termini d’un (1) mes des que hagi estat requerida pel PRESTADOR al Client, aquest Contracte quedarà resolt sense obligació de cap indemnització a favor del Client.

3.- TERMINACIÓ DEL CONTRACTE

3.1.- El present Contracte acabarà, per finalització del període de durada, per mutu acord, per incompliment de qualsevol de les parts, especialment per impagament de qualsevol quantitat deguda d’acord amb aquest Contracte, inclòs el dipòsit de garantia, i per desistiment de qualsevol de les parts comunicant a l’altra per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció i sense perjudici de les obligacions d’indemnització previstes en els punts següents.

3.2.- En cas de terminació per desistiment unilateral de qualsevol de les parts durant el primer any de vigència del contracte, la part que desisteixi haurà d’abonar a l’altra una penalització per l’import que s’especifica en les condicions particulars del Contracte i / o condicions Econòmiques del Contracte. Si el desistiment es produís en el període de pròrroga (després del primer any) no s’aplicarà cap penalització, llevat que la part que desisteixi no notifiqui mitjançant carta certificada a l’altra la seva voluntat amb, almenys, 15 dies d’antelació a la baixa efectiva del subministrament, en aquest cas seran d’aplicació les penalitzacions que s’especifiquen en les condicions particulars i / o Condicions Econòmiques del Contracte.
En tot cas, si el Client desisteix del Contracte abans de la finalització del període de durada en vigor, perdrà el dret als descomptes, bonificacions o beneficis aplicats per PRESTADOR durant aquest període, en proporció al període incomplert, l’import serà facturat al Client .

3.3.- En el supòsit de resolució del Contracte per impagament, el Client estarà obligat a abonar a PRESTADOR les quantitats degudes juntament amb els interessos de demora pactats, i a més al pagament d’una indemnització calculada d’acord amb el que assenyala l’apartat 3.2, en és el cas en concepte dels danys i perjudicis causats si fos procedent. S’exceptua el supòsit de falta de constitució de la garantia prevista a la condició 2.3, en què el Client no estarà obligat a abonar interessos de demora ni cap indemnització.

4.- AUTORITZACIONS DEL CLIENT

4.1.- La signatura d’aquest Contracte suposa l’autorització del Client al PRESTADOR per sol·licitar en nom seu el canvi de subministrador a l’Empresa Distribuïdora i per realitzar totes les gestions necessàries per a la modificació i cancel·lació del contracte de subministrament que amb anterioritat a la data del present Contracte pogués tenir establert amb altres comercialitzadores.

5.- QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT

5.1- El subministrament s’ha de fer en les condicions de qualitat establertes en la normativa vigent (Reial Decret 1434/2002, articles 63 a 65) i en la que la substitueixi o modifiqui, atenent, principalment a la continuïtat del subministrament (nombre i durada de les interrupcions) i la qualitat del producte (qualitat del gas i odorització).

5.2.- La responsabilitat sobre la disponibilitat i qualitat del subministrament és de l’Empresa Distribuïdora de la zona, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

5.3.- L’incompliment dels índexs de qualitat, donarà lloc als descomptes en la facturació que estableix l’article 66 del Reial Decret 1434/2002 o normativa que el substitueixi o desenvolupi. El PRESTADOR tramitarà davant l’Empresa Distribuïdora la reclamació de les bonificacions i descomptes que hagi de satisfer al Client aquesta última, en la qualitat de subministrament i els traslladarà a la factura un cop reconeguts per si es produeixen incompliments.

6.- EQUIPS DE MESURA

6.1.- La connexió de les instal·lacions i dels equips de mesura es realitzarà per l’Empresa Distribuïdora en les condicions i terminis establerts en la normativa vigent (Reial Decret 1434/2002, Arts. 48 a 51) o la normativa que el substitueixi o modifiqui.

6.2.- El Client permetrà el lliure accés al PRESTADOR i a l’Empresa Distribuïdora a les instal·lacions de mesura, per a les tasques d’instal·lació, lectura, inspecció, manteniment, control i verificació. Així mateix, facilitarà l’accés a les dades de consum.

6.3 En el cas que el comptador de gas natural instal·lat o altres components ho estiguin en règim de lloguer, els preus a facturar pel mateix seran els establerts per la normativa vigent en cada moment, que seran facturats per l’Empresa Distribuïdora a la comercialitzadora. Aquests preus inclouen les següents tasques, realitzades per l’Empresa Distribuïdora: la instal·lació o adaptació dels equips, el manteniment, la verificació i la validació dels consums. Si els equips de mesura fossin llogats directament per la comercialitzadora, o s’oferissin serveis

addicionals de mesura, el preu pactat es reflectirà en les condicions particulars. Aquest preu inclou: la instal·lació, el manteniment, la lectura i la validació dels consums.

7.- PREU

7.1.- El preu de subministrament i el dels serveis addicionals serà l’establert en les condicions particulars i Annex 1.

7.2.- Modificació de preus: els preus s’actualitzaran d’acord amb el que estableixen les condicions particulars i Annex 1.

7.3.- Els peatges d’accés, cànons, drets de connexió de servei, connexió, verificació, lloguer d’equips i altres valors regulats que, d’acord amb la normativa aplicable, correspongui percebre a l’Empresa Distribuïdora, seran a càrrec del Client. El PRESTADOR efectuarà el pagament d’aquests valors regulats a l’Empresa Distribuïdora i ho repercutirà al Client dins el preu de subministrament en una factura única. En particular, en el cas que existeixin cànons sobre Instal·lacions Receptores Comuns (IRC) o altres cànons, es facturaran al Client els imports que facturi l’Empresa Distribuïdora a la comercialitzadora per aquest concepte en relació amb el punt de subministrament del Client.
Igualment, el PRESTADOR repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l’Empresa Distribuïdora a causa de re facturacions de consums o que sigui resultat d’actes d’inspecció en relació amb el punt de subministrament del Client.

7.4.- Les variacions dels peatges d’accés i cànons, així com qualsevol altre establiment, variació o modificació dels altres conceptes, activitats i valors regulats que poguessin aprovar-se per l’Administració, per a la seva aplicació dins el període de vigència d’aquest contracte, es traslladaran automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals en els termes que estableix la condició 14a.

7.5.- Si per qualsevol circumstància es produís un canvi de grup tarifari d’accés assignat per l’Empresa Distribuïdora al punt de subministrament del Client, el PRESTADOR s’aplicarà al Contracte els preus vigents per a aquest grup tarifari d’accés i els beneficis, que, si s’escau estiguessin vigents per al mateix, en la data de contractació o renovació del Contracte sota les mateixes condicions d’aplicació que existien en aquesta data.

8.- FACTURACIÓ I PAGAMENT

8.1.- Facturació: el PRESTADOR facturarà al Client d’acord amb les lectures del consum realitzada per l’Empresa Distribuïdora. No obstant això, es reserva la possibilitat de facturar amb dades de consum estimat facilitat per l’Empresa Distribuïdora d’acord amb la normativa vigent, en el cas de no existir lectures, aplicant criteris de proporcionalitat respecte del consum en el mateix període de l’any anterior i, de no haver-ho, en les mensualitats anteriors que tinguessin consums llegits. De no disposar de consums en les mensualitats anteriors, els consums s’estimaran amb criteris de proporcionalitat pel que fa a clients amb les mateixes característiques. A aquests efectes, el PRESTADOR podrà realitzar facturacions complementàries un cop coneguts els consums reals, d’acord amb la normativa vigent.

La periodicitat de la facturació serà la indicada en les condicions particulars i dependrà, en tot cas, de la periodicitat amb què l’Empresa Distribuïdora aporti les lectures dels consums.

Les factures detallaran els consums i els preus pactats, així com la resta de conceptes de facturació. A la factura es detallaran els impostos i recàrrecs inclosos en el preu, al qual s’incorporaran, si escau, tots aquells altres que poguessin ser aprovats per l’Administració durant la vigència del Contracte.

El PRESTADOR procedirà a carregar en la factura del subministrament l’import dels serveis addicionals contractats, si escau, mitjançant un pagament únic anual o fraccionat en quotes iguals, segons s’estableixi en les condicions particulars.

En tots dos casos, l’import corresponent serà carregat a la primera factura de subministrament que s’emeti un cop contractat el servei.

Per rebre la factura electrònica, podrà descarregar les seves factures a través de l’Oficina Virtual del “àrea del Client” a www.energia.PRESTADOR.com, un cop rebut el corresponent avís d’emissió de factura a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat .

El Client podrà accedir a l’Oficina Virtual del Client, autenticant-se amb les claus d’usuari i contrasenya que li seran facilitades pel PRESTADOR i d’acord amb les condicions d’ús indicades en la mateixa.

8.2.- Pagament: El període de pagament serà l’indicat en les condicions particulars. En el cas que l’últim dia del període de pagament sigui dissabte o festiu, aquest venç el primer dia feiner següent. El pagament del dipòsit de garantia, del preu subministrament i altres serveis addicionals, si escau, es realitzarà per qualsevol dels següents mitjans: (i) amb targeta de crèdit; (ii) domiciliació bancària en el compte bancari que designi el Client en les condicions particulars als set (7) dies següents a la recepció per l’entitat bancària de la comunicació de l’import de la factura. En cas de contractació telefònica, per internet o fora de l’establiment mercantil propi de PRESTADOR, el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, de manera que haurà d’emplenar la corresponent autorització:

Autorització de domiciliació bancària

Nom del Client amb D.N.I. nºXXXXX, autoritza a PRESTADOR ENERGIA S.L. amb C.I.F. B66589904 als domiciliar els efectes al nostre càrrec fruit de les relacions contractuals que mantenim en la següent compte bancari:

Titular del compte: Nom Client
Entitat bancària:
Compte corrent:
IBAN: ES

Signatura i segell de l’empresa i / o de la persona física

El pagament correspondrà als consums reals o estimats del període de facturació o a una quota fixa mensual en el cas d’haver estat pactada. La quota fixa mensual es fixarà atenent els consums històrics amb revisió semestral i serà regularitzada segons els consums dels 6 mesos anteriors.

8.3.- Demora en el pagament: La demora en el pagament, total o parcial per qualsevol de les parts, meritarà, sense necessitat de previ requeriment, un interès de demora anual igual a l’interès legal, més dos (2) punts percentuals a partir del dia següent a la data prevista de pagament.

Sense perjudici de l’anterior, en cas d’impagament, i complint-se els requisits que estableix el Reial Decret 1720/2007, el PRESTADOR podrà procedir a la comunicació de la incidència als serveis d’informació sobre compliment d’obligacions dineràries, previ requeriment al Client, d’acord amb el que indica la condició 12ª.

Igualment, la informació relativa als impagaments en què els consumidors hagin incorregut serà incorporada al Sistema d’informació de punts de subministrament de l’Empresa Distribuïdora, al qual podran tenir accés els comercialitzadors que ho sol·licitin.

8.4.- Suspensió del subministrament: el PRESTADOR podrà ordenar a l’Empresa Distribuïdora la suspensió del subministrament al Client, d’acord amb la normativa vigent si, transcorregut el termini per al pagament de qualsevol quantitat deguda i previ requeriment per escrit de PRESTADOR al Client, no s’hagués fet efectiu el pagament íntegre de les factures vençudes.

L’exercici pel PRESTADOR del dret a suspendre el servei no eximeix al Client de l’obligació de pagar l’import de la facturació pendent, d’acord amb el que estableix el Contracte.

Igualment, l’Empresa Distribuïdora podrà procedir a la suspensió temporal del subministrament per causes tècniques, d’acord amb la normativa vigent, quan hi hagi raons de seguretat, causes de força major o per a la realització de tasques de manteniment, reparació, substitució o ampliació de les instal·lacions de gas.

8.5.- Resolució del contracte: Transcorreguda la data indicada per a la suspensió del subministrament sense que s’hagués fet efectiu el pagament íntegre de les factures vençudes, el PRESTADOR podrà resoldre el Contracte de ple dret, prèvia comunicació al Client. El PRESTADOR no realitzarà una nova contractació al Client en qüestió fins que s’hagin realitzat tots els pagaments deguts, inclosos els interessos de demora meritats i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament, així com que hagi estat constituïda la garantia de pagaments requerida, si escau, pel PRESTADOR en els termes que estableix la condició 2.3.

8.6.- Imputació de pagaments: Amb caràcter previ al pagament del principal, s’hauran d’abonar pel Client dels interessos de demora i altres despeses que, si escau, fossin deguts.

En el cas que el Client tingués contractats altres subministraments i serveis amb el PRESTADOR i fossin efectuats pagaments parcials, serà facultat del Client declarar a quin dels deutes s’ha d’aplicar el pagament, en els termes que estableix el Codi Civil. En el cas que el Client no exerceix aquesta facultat i un cop coberts els interessos i despeses, s’imputen els pagaments a les factures vençudes de més antiguitat de qualsevol subministrament o servei prestat pel PRESTADOR. En cap cas, el dipòsit o garantia constituïda es podrà aplicar unilateralment pel Client al pagament de factures vençudes.

9.- RESPONSABILITATS

9.1.- El PRESTADOR respondrà davant el Client del subministrament del gas natural i de la contractació de l’accés a la xarxa, en les condicions establertes en la normativa aplicable i en el present Contracte.

9.2.- El Client respondrà de la seva instal·lació interior i de la realització de les revisions i / o inspeccions obligatòries i de mantenir, en perfecte estat de conservació, les instal·lacions receptores, inclosos els aparells de consum, i de fer un ús adequat dels mateixos.

9.3.- L’Empresa Distribuïdora de la zona respondrà de l’operació i manteniment de les xarxes i de la disponibilitat i qualitat del subministrament d’acord amb la normativa aplicable.

9.4.- Les parts convenen que tant la força major com el cas fortuït S’exoneraran responsabilitat.

10.- CESSIÓ I SUBROGACIÓ

10.1.- Per al canvi de titularitat del contracte, n’hi haurà prou amb comunicar-ho de forma fefaent al PRESTADOR, sempre que s’estigui al corrent en el pagament. Aquesta comunicació haurà de contenir la conformitat del nou Client, que haurà de fer constar les seves dades personals i domicili a l’efecte de presentació de les factures, el CIF o NIF i les dades de domiciliació bancària. El nou Client es continuarà en el contracte en idèntiques condicions a la pactades amb l’anterior titular, a qui se li restituirà, si escau, el dipòsit o garantia que hagués constituït i s’exigirà un nou dipòsit o garantia al nou Client si això fos procedent, de conformitat amb la condició 2.3. En cas d’acordar la subrogació d’un nou client en el Contracte, aquest assumirà tots els drets i obligacions que puguin correspondre al titular anterior.

10.2.- El PRESTADOR podrà cedir el Contracte o els drets i obligacions dimanats del mateix a qualsevol societat participada, vinculada o successora del PRESTADOR que pugui prestar en un futur el servei objecte del Contracte, bastant a aquest efecte l’oportuna comunicació al Client.

11.- CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA

11.1.- Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb l’execució i compliment del contracte, inclosa la realització de notificacions, així com amb la contractació d’altres productes i serveis que el PRESTADOR pugui oferir al Client, es poden realitzats per mitjans telefònics o telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d’identificació i de seguretat facilitats pel PRESTADOR i / o utilitzant les adreces de contacte i comunicacions indicades pel client.

11.2.- Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i / o codis facilitats pel PRESTADOR en els termes que s’hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal del mateix.

Pot obtenir un exemplar imprimible de les esmentades CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ accedint al següent enllaç CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ IMPRIMIBLES.

S’entén per sol·licitant aquell que accedeixi a la web, que consigni les dades obligatòries que es requereixin i realitzi una la contractació seguint les corresponents instruccions del lloc web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena amb les CONDICIONS CONTRACTACIÓ i POLÍTICA DE PRIVACITAT.

12.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE

12.1 La modificació de les Condicions d’aquest Contracte, llevat que sigui conseqüència de la normativa aplicable o de la decisió vinculant d’un òrgan judicial o administratiu, serà notificada al Client amb una antelació mínima de quinze (15) dies a la seva entrada en vigor, informant del seu dret a resoldre el Contracte sense cap penalització, si no estigués d’acord amb aquesta modificació.

12.2.- En cas de discrepància entre les Condicions Generals del Contracte i les condicions particulars, o Especials, prevaldran, per aquest ordre, les Especials, Particulars i

13. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març). Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi fet servir.
4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.
5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

Tota devolució ha d’estar comunicada al PRESTADOR, sol·licitant un nombre de devolució (RMA) mitjançant el formulari de RMA habilitat per a això, o per correu electrònic a info@enerkia.com, indicant el número de factura o comanda.

Un cop l’usuari hagi rebut el nombre de RMA, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili d’ENERKIA ENERGIA, SLU., Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÈS 08174 (BARCELONA)

14. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÈS 08174 (BARCELONA) SANT CUGAT DEL VALLÈS

Telèfon: 937.070.781

Mail: info@enerkia.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

16. COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

17. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de ENERKIA ENERGIA, SLU. o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

18. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a SANT CUGAT DEL VALLÈS

CONDICIONS GENERALS COMUNES A TOTES LES MODALITATS DEL SERVEI MANTENIMENT

1.- VISIÓ

La comercialitzadora de tenir a disposició del Client un servei d’atenció telefònica permanent (24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any) en el qual podrà comunicar les incidències en les instal·lacions de gas del Negoci o la Llar.

2.- SERVEIS TÈCNICS

Els serveis objecte d’aquest contracte seran prestats per serveis tècnics qualificats i degudament acreditats com a empreses col·laboradores de la comercialitzadora.

3.- CONDICIONS GENERALS SERVEI ASSISTANCE

La subscripció del contracte de manteniment de la instal·lació de gas, excloent aparells de calefacció, assegura el compliment de les condicions de manteniment preventiu de la instal·lació de gas, així com el compliment de la normativa vigent. Les clàusules i condicions que s’inclouen, s’especifiquen a continuació:

• Garantia de revisió de 15 dies des de la data de la instal·lació del gas, 6 mesos de garantia en recanvis i 3 mesos de garantia en reparacions.

• Mà d’obra (3 primeres hores) i desplaçament en cas d’avaria.

• Una revisió anual, que es compondrà de:

          – Neteja de cremadors

          – Verificació i posada a punt dels mecanismes de regulació, control i seguretat

          – Distàncies amb altres connexions

          – Cops

          – Connexions flexibles

          – Defectes en canonades

          – Verificació i regulació de les pressions en gas i en aigua

          – Comprovació de la sortida de gasos

          – Anàlisi de la combustió

          – Verificació de l’estanquitat en el circuit de gas

          – Lliurament del certificat de manteniment i emplenar l’etiqueta RITE

          – Servei de prioritat en realitzar les avaries

          – Nombre il·limitat d’intervencions en cas d’avaria

4.- CONDICIONS GENERALS SERVEI ASSISTANCE PLUS

La subscripció del contracte de manteniment de la instal·lació de gas, inclòs aparells d’aigua calenta sanitària i calefacció, assegura el compliment de les condicions de manteniment preventiu de la instal·lació de gas, així com el compliment de la normativa vigent. Les clàusules i condicions que s’inclouen, s’especifiquen a continuació:

• Garantia de revisió de 15 dies des de la data d’instal·lació, 6 mesos de garantia en recanvis i 3 mesos de garantia en reparacions.

• Mà d’obra (3 primeres hores) i desplaçament en cas d’avaria de l’escalfador / caldera.

• Una revisió anual, que es compondrà de:

          – Neteja de cremadors

          – Verificació i posada a punt dels mecanismes de regulació, control i seguretat

          – Distàncies amb altres connexions

          – Cops

          – Connexions flexibles

          – Defectes en canonades

          – Verificació i regulació de les pressions en gas i en aigua

          – Comprovació de la sortida de gasos

          – Anàlisi de la combustió

          – Verificació de l’estanquitat en el circuit de gas

          – Hidràulica de calefacció

          – Verificació de la instal·lació (Inclou: posada a punt i purga de radiadors)

          – Lliurament del certificat de manteniment i emplenar l’etiqueta RITE

          – Servei de prioritat en realitzar les avaries

          – Nombre il·limitat d’intervencions en cas d’avaria

5.- SERVEIS EXCLOSOS

S’exclouen expressament de l’abast d’aquest contracte els següents serveis:

• La revisió i / o reparació de tot tipus d’aparells de gas no inclosos expressament en les presents condicions generals.

• La reparació de la instal·lació de gas i de la caldera / escalfador quan hagués estat intervinguda o manipulada per persona aliena a la comercialitzadora, o empreses contractades per aquesta.

• La reparació, adequació i / o neteja dels conductes dels fums comunitaris i la localització de fuites d’aigua.

• Reformes derivades de les necessitats de ventilació dels locals.

• Els materials i / o recanvis emprats en la reparació d’avaries.

• Els danys resultants d’un ús o conservació negligent de les instal·lacions.

• Els danys ocasionats per incendis, explosions, inundacions, gelades o altres causes extraordinàries.

• La reparació de la caldera / escalfador quan, a causa de l’antiguitat o inexistència de peces de recanvi en el mercat per motius d’obsolescència, aquests resultessin irreparables. Ni les instal·lacions hidràuliques de calefacció que formin part d’una instal·lació comunitària.

• Les reparacions de trencaments o desperfectes en peces estètiques, vidres, obres d’art i / o qualsevol tipus de mercaderia exposada o emmagatzemada.

• La reparació d’aquells elements que no siguin accessibles, no visibles o impliquin el desmuntatge i / o muntatge de mobiliari.

• El transport d’aparells de consum energètic a les instal·lacions del Servei Tècnic necessari per procedir a la seva reparació.

• Adaptacions i / o modificacions de la instal·lació de gas que requereixin l’emissió de Certificats Oficials.

• Qualsevol treball d’obra civil.

• Revisió i / o atenció d’avaries en escalfadors i / o calderes quan la potència d’aquests aparells sigui major a 70 kW.

• Descalcificar la caldera.

• No es garanteix la reparació de calderes amb antiguitat superior a 10 anys.

6.- ACCÉS AL LOCAL DEL NEGOCI O A L’HABITATGE

A fi de possibilitar la prestació dels serveis contractats, el Client ha de facilitar l’accés al Negoci o Habitatge al personal degudament acreditat per la comercialitzadora.

7.- RESPONSABILITAT

El Client serà l’únic responsable d’esmenar qualsevol anomalia detectada i, en general, de mantenir en adequades condicions les seves instal·lacions de gas, caldera / escalfador. El Client i la comercialitzadora renuncien a exigir responsabilitat per danys causats per conseqüències indirectes i pèrdues de beneficis, sempre que els mateixos no es derivin d’un incompliment dolós.

8.- CAUSES DE FI DEL SERVEI

El servei podrà deixar de prestar-se quan es doni alguna de les següents causes:

• Denegació d’accés al Negoci o Habitatge per la seva ocupant, per a la prestació dels serveis contractats.

• Inexistència, caducitat o anul·lació de les autoritzacions administratives que resultin preceptives per a la posada en servei i funcionament de les instal·lacions de gas pròpies del Negoci o Habitatge.

• La manca d’esmena de les anomalies que figuren a l’informe emès per la comercialitzadora per adequar la instal·lació de gas a la legalitat vigent.

• Inexistència de subministraments de gas al Negoci o Habitatge.

• Atès que el servei no inclou en la seva cobertura a Comunitats de Propietaris, garatges i pàrquings, la comercialitzadora podrà deixar de prestar al moment en el qual tingui coneixement que en el Client concorre aquesta circumstància. En qualsevol d’aquests supòsits s’aplicarà el que estableix el tercer paràgraf de la condició general de Terminació del contracte.

ANNEX 1

Condicions econòmiques addicionals al contracte

(Vàlid per a contractes signats fins al 2016.12.31)

Les condicions generals del contracte, les condicions particulars i les corresponents a aquest annex són complementàries entre si, de manera que el convingut i estipulat en tots ells constitueix el contingut dels subministraments i serveis contractats. En cas de contradicció entre alguns dels documents que componen la documentació contractual, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

Els preus assenyalats en aquest annex de condicions econòmiques són els descrites a continuació:

Tarifa Modalitat kWh/any Terme Fix (€/mes) Terme Variable (€/kWh)
3.1 Basic Fins a 5.000 kWh/any 4,59 0,0538
3.1 Adapta Fins a 5.000 kWh/any – tarifa plana 4,59 0,0538
3.2 Basic Entre 5.001 a 50.000 kWh/any 9,11 0,0498
3.2 Camaleó Entre 5.001 a 50.000 kWh/any – tarifa plana 9,11 0,0498

• Els preus assenyalats en aquestes Condicions Econòmiques “Annex1” no inclouen l’I.V.A. ni altres impostos aplicables, que seran repercutits segons la legislació vigent.

• El Terme Fix i variable s’actualitzaran traslladant les modificacions que introdueixi l’Òrgan Regulador en els valors dels peatges i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes, prenent com a base l’Ordre ITC vigent i s’afegiran a la tarifa contractada. Qualsevol canvi en la legislació que afecti a aquests termes serà traslladat íntegrament als preus del contracte.

• El Terme Variable es revisarà semestralment en els mesos de desembre i juny de cada any i entrarà en vigor el dia 1 del mes següent. L’import de la quota de les tarifes contractades serà

vigent des del moment de la contractació i serà vàlid fins aquests dies.

• El nou contracte serà vàlid durant un any i renovable anualment automàticament si no hi ha una notificació expressa d’alguna de les parts contractants.

• En el cas que l’equip de mesura i control sigui llogat, es facturarà al client la quantitat que indiqui la seva companyia distribuïdora segons regulació.

• Els serveis Assistance i Assistance plus no són aplicables per a comunitats de propietaris.

• En el cas que el Client demani la baixa del servei Assistance o Assistance plus i ja s’hagi realitzat la revisió corresponent, se li cobrarà el total contractat en una sola quota a través de transferència bancària.

• En el cas que el Client de les Tarifes Adapta i Camaleó sobrepassi el consum semestral contractat a la tarifa plana corresponent, se li aplicarà l’import corresponent de la regularització, i se li facturarà els kWh consumits de més al preu estipulat en les condicions econòmiques particulars “Annex1” de manera ajornat durant el següent semestre. Si el Client desitja finalitzar el contracte amb el PRESTADOR, haurà de satisfer la totalitat dels kWh consumits inclosa la regularització.

• En el cas que el Client de les Tarifes Adapta i Camaleó no arribi a consumir els kWh contractats semestral a la tarifa plana corresponent, es procedirà a la devolució de l’import corresponent de la regularització mitjançant transferència bancària al compte bancari on es vinculi la domiciliació del gas, i se li s’ajustarà la quota segons el seu històric.

• Es podrà realitzar canvis de quota i manteniment segons contracte sense despeses de gestió ni penalització.

• No hi ha compromís de permanència.

• En cas que el Client demani la baixa de la seva tarifa plana abans de finalitzar el seu contracte vigent, el PRESTADOR calcularà l’import que s’hauria d’aplicar al Client segons consum realitzat fins al moment i el que té contractat; es facturarà al Client la diferència entre aquests imports i se li carregarà en la seva última factura, en cas que aquest últim sigui a pagar pel Client.

• En el cas de canvi de titular, el Client assumeix tots els drets i obligacions del titular anterior quan el canvi es realitzi dins de la mateixa societat.

ÚS DE COOKIES

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

A causa de l’entrada en vigor de la referent modificació de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació” (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, és d’obligació obtenir el consentiment exprés de l’usuari de totes les pàgines web que utilitzen cookies prescindibles, abans que aquest navegui per elles.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies similars tals com a local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament del lloc.

Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demanats per l’usuari.

QUIN TIPUS DE COOKIES HI HAN?

Sobre els tipus de galetes, hi ha cinc grans grups:

 • Cookies analítiques: recullen informació de l’ús que es realitza del lloc web.
 • Cookies socials: són aquelles necessàries per a xarxes socials externes.
 • Cookies d’afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d‘afiliació (empreses d’afiliació).
 • Cookies de publicitat i comportament: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de l’usuari (retargeting).
 • Cookies tècniques i funcionals: són les estrictament necessàries per a l’ús del lloc web i per a la prestació del servei contractat.

COOKIES QUE UTILITZEM EN EL NOSTRE ESPAI WEB

PHPSESSID: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’identificador de la sessió. S’elimina en tancar el navegador.
SESS7e325ddbe99373e3247574ad18512b40: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’identificador de la sessió de l’usuari i necessària per al funcionament intern del web. Caduca en 2000000 segons, aproximadament uns 23 dies.
SSESS7e325ddbe99373e3247574ad18512b40: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’identificador de la sessió de l’usuari i necessària per al funcionament intern del web. Caduca en 2000000 segons, aproximadament uns 23 dies.
object_id: cookie tècnica i estrictament necessària per al funcionament del formulari de contractació. Caduca en 2 hores.
cookie-agreed: cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s’ha acceptat la instal·lació de cookies. Caduca en 100 dies des de l’última actualització.
has_js: cookie tècnica i estrictament necessària per saber si el client fa servir Java-Script, i així poder oferir algunes funcions necessàries per al funcionament del web. S’elimina en tancar el navegador. 
_ga: cookie de Google Analytics Universal que habilita la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entri al lloc web a través d’un navegador s’instal·larà aquesta galeta. Quan aquest usuari torni a entrar a la web amb el mateix navegador, la galeta considerarà que és el mateix usuari. Només en el cas que l’usuari canviï de navegador, es considerarà un altre usuari. Caduca als 2 anys des de l’última actualització. Més informació del tractament realizat per Google Analytics aquí.
_gat: Aquesta cookie s’associa amb Google Analytics. S’utilitza per limitar la velocitat de petició – la limitació de la recollida de dades en els llocs d’alt trànsit. Caduca als 10 minuts.
_gid: Aquesta cookie s’associa amb Google Analytics. S’utilitza per distingir els usuaris. Caduca a les 24 hores.

REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT PER INSTAL·LAR COOKIES

COM ELIMINAR LES COOKIES DEL NAVEGADOR

Chrome
1. Seleccioneu la icona d’Eines
2. Feu clic a Configuració.
3. Fes clic a Mostra Opcions Avançades.
4. A la secció “Privadesa” feu clic a Configuració de contingut.

 • Suprimeix les galetes: Fes clic a Totes les galetes i dades del lloc …
 • No permetre que s’emmagatzemin cookies.

5. Fes clic a Elimina les dades de navegació (buidar la Memòria cau).
6. Tanca i reinicia el navegador.
Per a més informació sobre Chrome premi aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versió 11
1. Selecciona Eines | Opcions d’Internet.
2. Fes clic a la pestanya General.
3. A la secció “Historial de navegació”, feu clic a Suprimeix l’historial d’exploració al sortir.
4. Seleccionar Eliminar arxius.
5. Seleccionar Suprimeix les galetes.
6. Feu clic a Suprimeix.
7. Fes clic a D’acord.
8. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versió 18
1. Selecciona Firefox | Historial | Neteja l’historial recent.
2. Al costat de “Detalls”, fes clic a la fletxa cap avall.
3. Selecciona les següents caselles de verificació: galetes, Memòria cau, Inicis de sessió actius
4. Usant el “Període de temps per esborrar” al menú desplegable, selecciona Tot.
5. Feu clic a Neteja ara.
6. Tanca i reinicia el navegador.

Pot acceptar o rebutjar les galetes individualment en les Preferències de Firefox, a la secció Historial disponible a Eines> Opcions> Privadesa.

Per a més informació sobre Mozilla Firefox premi aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versió 5.1
1. Seleccioneu la icona de Safari / Edita | Restaura Safari.
2. Selecciona les següents caselles de verificació: Esborrar l’historial, Eliminar totes les dades de lloc web
3. Fes clic a Restablir.
4. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Safari premi aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
Opcions – Avançat – Galetes.
Les opcions de cookies controlen la manera en què Opera els maneja i per tant la seva acceptació o rebuig.

Per a més informació sobre Òpera premi aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Altres navegadors

Consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI
ENERKIA ENERGIA, SLU, des d’ara RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • -ealitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: ENERKIA ENERGIA, SLU. Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA). Email: info@enerkia.com
Adreça electrònica: info@enerkia.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega,
accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps
restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades
personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la
prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament
de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de ENERKIA ENERGIA, SLU, a la xarxa social

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR). ENERKIA ENERGIA, SLU, a endavant, EL RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, DEL RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE. EL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que DEL RESPONSABLE, amb domicili social a Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÉS 08174 (BARCELONA), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a EL RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat DEL RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació DEL RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per EL RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzarni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers. 

EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals EL RESPONSABLE. tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

EL RESPONSABLE, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços EL RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

EL RESPONSABLE, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa.

8. Drets que assisteixen a l’Interessat:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. Altra informació d’interès

EL RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

L’usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

ENERKIA ENERGIA, SLU
Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÉS 08174 (BARCELONA)
info@enerkia.com

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

CONSENTIMENT NEWSLETTER

ENERKIA ENERGIA, SLU és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: Suscripció a la newsletter.
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la subscripció a la newsletter.
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen a l’usuari: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets: info@enerkia.com.

0